Kedves Ügyfelünk, kedves látogatóink!

Tájékoztatunk, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat. 


Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdéseiben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg -, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll.

 

Adatvédelmi Tájékoztató és Hozzájáruló Nyilatkozat

A Beauty and more Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1.; cjsz.: 01-09-276601), mint a  Deaura.hu tulajdonosa és üzemeltetője,  különös figyelmet fordít az adatvédelmi szabályokra. A Beauty and more Kft. az adatok kezelésénél figyelembe veszi a GDPR-t, valamint a magyar adatvédelmi jogszabályokat.

 1. Társaságunk, mint adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Név: Beauty and more Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1.

Honlap: Deaura.hu

Elektronikus elérhetőség: info@deaura.hu

Telefonos elérhetőség: +36/1-273-1014

 

 1. Társaságunk az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • keresztnév és vezetéknév;
 • lakcím
 • telefonszám;
 • email cím
 • a vásárolt termékek
 • az igénybevett szolgáltatások
 • időpontfoglalások
 • a kollégákkal történő e-mailezés

 

 1. Az adatkezelés jogalapjai

Társaságunk személyes adatokat csak a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak alapján kezel, az alábbi esetekben:

 • ha az az Ügyfél és a Társaság közötti szerződés létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (összefoglalóan ún. szerződéses jogalap),
 • ennek hiányában, az érintett hozzájárulása alapján.

Lehetőség van még adatkezelésre:

 • ha az adatkezelést jogszabály rendeli el.

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés célja

A személyes adatokat törvényes üzleti célból kezeljük, amelyek az alábbiak:

 • Szerződés teljesítése
 • Konzultációkra az időpontokkal kapcsolatban, időpontváltozás, vagy emlékeztető hívás (a nevet és a telefonszámot felhasználva)
 • Üzletszerzés
 • Személyre szabott ajánlatokról való tájékoztatás (a nevet és a telefonszámot felhasználva)
 1. Az adatkezelés időtartama

A Társaság személyes adatokat az üzleti kapcsolat időtartama alatt, valamint az utolsó üzleti célú kapcsolatfelvételtől számított 60 hónapig tárolja.

 

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet (. A kérelmet az info@deaura.hu e-mail címre kell elküldeni. A Beauty and more Kft a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.)
 • a kezelt személyes adatokról másolatot kérhet, továbbá ezeket más adatkezelőhoz továbbíthatja
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (a kötelező adatkezelés kivételével).

Jogainak megsértése esetén

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet (A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.)
 • a felügyelő hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) panaszt tehet.

 

 1. Mit kell még tudni az adatkezelésünkről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Társaságunkkal történt kapcsolattartása során.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, a Társaságunkhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja.

A Beauty and more Kft a személyes adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

Reméljük, hogy ez az információ hasznos volt Önnek, és bízunk az üzleti kapcsolatunk folytatásában. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Ön, mint vásárló kijelenti, hogy az Ön által nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

Ön kijelenti, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat elnevezésű dokumentumot elolvasta, feltételeit elfogadja és személyes adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.