Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Beauty and more Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. ; adószám: 26681610242; cégjegyzékszám: 01 09 338952, mint szolgáltató; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, hogyha ennek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Beauty and more Kft.

székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 4

elérhetősége, kapcsolattartásra használt elektronikus levelezési címe: info@deaura.hu

cégjegyzékszáma: 01 09 338952

adószáma: 26681610242

telefonszáma: +36 1 273 1014

szerződés nyelve: magyar

a tárhely-szolgáltató adatai: Shopify Inc.

A webshopban forgalmazott termékek és szolgáltatások ismertetése, tájékoztatója:

 1. A shop.deaura.hu webáruházban saját fejlesztésű szépségápolási termékeket vásárolhat.
 2. Alapvető rendelkezések
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre valamint a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadó, különösképpen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • Jelen ÁSZF 2020.09.01. napjától visszavonásig hatályos. Az ÁSZF módosítása kizárólag írásban lehetséges.
  • A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alá esik.

 

 1. Adatkezelési szabályok
  • A webshoppal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt éri el: https://deaura.hu/adatkezelesi_tajekoztato/

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele (online vagy személyesen is lehet-e)
  • A megrendelések leadása a DeAura (http://shop.deaura.hu) internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, interneten a http://shop.deaura.hu webcímen. A szerződés nyelve magyar. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus/e-mailes úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (Írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek a tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
  • Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul értesíti és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követő 30 napon belül.
  • A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet és a Ptk. tartalmazza.
  • A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet értelmében a vásárló a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát a termék átvételét követő 14 napon belül gyakorolhatja, azzal, hogy Szolgáltató kibontott terméket visszavenni és így az eredeti állapotot visszaállítani nem tudja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető az info@deaura.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható bármilyen, az elállásra vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, lekésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
  • A termék átvételének napjának az a nap minősül, amikor vásárló a terméket kézhez kapja.
  • Elállás esetén, az írásbeli nyilatkozattól számított 5 napon belül a vásárló köteles a terméket a saját költségén a Szolgáltató székhelyére (1061 Budapest Andrássy út 4.) visszaküldeni, a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríti a termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy minden kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.
  • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.
  • A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolás esetében az elállási jog a fentiek szerint gyakorolható.
  • Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
  • Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
  • A Szavatosságra és jótállásra a Ptk. és a releváns jogszabályi rendelkezések az irányadók.
 2. Vásárlási és szállítási információk
  • A vásárló a megrendelt terméket postai úton kapja meg.
  • Postai szállítás költsége Magyarországon belül: 1.500 Ft. 
  • A termékek ára tartalmaz-e ÁFÁ-t.
  • A szállítási határidő 10 nap.
  • Kiszállítás (MPL Futárszolgálattal, Magyar Posta Zrt.) a fizetést követő 3-5 munkanapon belül.
  • A regisztráció és a vásárlás menete:
 • vásárló regisztrálni a https://shop.deaura.hu oldalon tud. A vásárlás feltétele a regisztráció. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a regisztráció már regisztrált vásárlók esetén belépés lehetőségét. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére.
 1. Egyéb rendelkezések
  • Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik az info@deaura.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 1 -273-1014 telefonszámon.
  • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7.; postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.; telefonszám: +36(1)328-0185; telefax: +36(1)411-0116
  • Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.;e-mail címe: testulet@bkik.hu (mailto:bekelteto.testtulet@bkik.hu); telefax: +36 (1) 488-2186; telefon: +36(1)488-2131. Bírósági jogérvényesítés információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.
  • A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet kizárólag fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülőn vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
  • A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely az mrsz.hu címen érhető el.
  • A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  • A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
  • A vásárló a 6.7. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a levélre feliratkozott vásárlók adatai közül.